Wrocław, 25 stycznia 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium :

„Akcja bilans 2018” w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2018 roku i na 2019 rok dotyczące instytucji kultury

BRAK MIEJSC

Szkolenie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. w Hotelu Sofia we Wrocławiu. 

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 –  praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.  
Cel szkolenia:
  • Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w Instytucjach Kultury ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność Instytucji Kultury.
  • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących instytucji kultury w 2019 roku.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • Uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
  • Praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. w Hotelu Sofia we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 104 (http://www.hotelsofia.pl/), w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Program szkolenia:

1. Inwentaryzacja w instytucjach Kultury:
a). terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne);
b). zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych;
c). zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
d). uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej –w Wordzie;
e). rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego, protokołu rozliczenia skontrum);
f). potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
g). udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów;
2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
a). Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w instytucji kultury;
b). Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową;
c). Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
d). Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł;
e). Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości instytucji kultury umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł;
f). KSR nr 11 dotyczący środków trwałych;
– Definicja ulepszeń w uor – modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania;
– Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania;
g). Środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia;
3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
a). naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
b). odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
c). odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w instytucjach kultury.Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości instytucji kultury.
5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności.
– zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
– istotność – ustalanie oraz wpływ na datę ujmowanie zdarzeń w księgach rachunkowych;
a). Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i biernei;
b). oRozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
c). Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat;
6. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian.
a). zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
b). bilans – wzór w Excelu;
c). rachunek zysków i strat – wzór w Excelu;
d). wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w Wordzie;
e). dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w Wordzie;
f). zatwierdzanie sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych;
7. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2019 roku.
8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.
Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 11 stycznia wynosi 320 zł netto i obejmuje:
  • materiały szkoleniowe w formie wydruku i na nośniku CD,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Cena po 11 stycznia za osobę to 360 zł netto.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA           POBIERZ KOMUNIKAT

Termin przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 18 stycznia 2019 roku.