ZOZ Styczeń 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych zakładów opieki zdrowotnej na styczniowe szkolenie:

BRAK MIEJSC

„Akcja bilans 2018” w SP ZOZ, zmiany w przepisach w 2018 roku i na 2019 rok dotyczące SP ZOZ

Szkolenia odbędą się w dniu:

23 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

24 stycznia 2019 r. w Hotelu „Katowice” w Katowicach.

w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Prowadzący:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 –  praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla zakładów opieki zdrowotnej, prezes Biura Audytorskiego „FK-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym ZOZ.
Cel szkolenia:
  • Praktyczne wskazówki dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok w SP ZOZ ze wskazaniem zmian w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę a mających wpływ na działalność SP ZOZ.
  • Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  • Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów dotyczących SP ZOZ w 2019 roku.
Korzyści dla uczestników szkolenia:
  • Uzupełnienie aktualnej wiedzy związanej ze zmianą przepisów.
  • Praktyczne przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Inwentaryzacja w  ZOZ:
a). terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne) oraz aktywów trwałych (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne);
b). uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – wzór zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania a także wprowadzenia zmian w tym zakresie w odrębnym zarządzeniu lub instrukcji inwentaryzacyjnej –w wordzie;
c). rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych, (wzór protokołu poinwentaryzacyjnego);
d). potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
e). udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów;
2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne:
a). Wpływ podwyższenia limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów z 3 500 do 10 000 zł na zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego w SP ZOZ
b). Uwzględnienie istotności przy podejmowaniu decyzji o amortyzacji majątku trwałego lub odpisywania w koszty zużycia materiałów oraz obejmowania ewidencją bilansową lub pozabilansową
c). Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej inwestycyjnej przez SP ZOZ
d). Dotacje inwestycyjne otrzymane z budżetu państwa a możliwość rozliczenia zakupu środków trwałych do 10 tys. zł
e). Rozwiązania ewidencyjne w polityce rachunkowości SP ZOZ umożliwiające rozliczanie dotacji inwestycyjnych przy zakupach aktywów trwałych do 10 tys. zł;
f). KSR nr 11 dotyczący środków trwałych;
– Definicja ulepszeń– modernizacja, adaptacja, rozbudowa, nadbudowa, rekonstrukcja i konserwacja a źródło finansowania,
– Definicja zbiorczego obiektu inwentarzowego a źródło finansowania
g). Środki trwałe w budowie – wybrane zagadnienia;
3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu
a). naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, – proponowane zapisy w polityce rachunkowości
b). odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości
c). odpisy aktualizacyjne zapasów materiałów – proponowane zapisy w polityce rachunkowości
4. Ustalanie istotności dla celów bilansowych w SP ZOZ Propozycje unormowania istotności w polityce rachunkowości SP ZOZ
5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów z tego tytułu w rachunku zysków i strat;
6. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zmian:
– zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
– bilans – wzór w exscelu;
– rachunku zysków i strat – wzór w Excelu; 
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego – wzór w wordzie; 
– dodatkowe informacje i objaśnienia – wzór w wordzie;
– załączniki do dodatkowych informacji i objaśnień – wzory w Excelu;
– zatwierdzanie sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych;
7. Uwaga Nowość !!! Obowiązek sporządzania i przesyłania do KRS sprawozdań finansowych SP ZOZ w formie elektronicznej już za 2018 rok.
8. Obowiązek sporządzenia raportu o sytuacji ekonomicznej SP ZOZ do 31 maja
a). podstawy prawne w ustawie o działalności leczniczej
b). rozporządzenie MZ z 12.04.2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ
– cel analizy,
– charakterystyka wskaźników,
– charakterystyka SP ZOZ,
– analiza ekonomiczno-finansowa za 2018 rok i lata ubiegłe,
– prognoza ekonomiczno-finansowa SP ZOZ na 3 lata następne 2019-2021,
– istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SP ZOZ;
9. Zmiany w przepisach obowiązujących SP ZOZ od 1 stycznia 2019 roku
10. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.
  
Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby wynosi 360,00 zł, kolejny uczestnik z danej jednostki – 330,00 zł.
Dla stałych uczestników cena wynosi 330,00 zł za 1 osobę, dla kolejnej osoby z danej jednostki cena wynosi 300,00 zł.
  • materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
  • serwis kawowy,
  • lunch.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ CZY POSIADASZ ZNIŻKĘ DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Terminy szkoleń, karty zgłoszeń oraz komunikaty:

23 stycznia 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA         POBIERZ KOMUNIKAT

24 stycznia 2019 r. w Hotelu „Katowice” w Katowicach

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA         POBIERZ KOMUNIKAT

Termin przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w szkoleniu proszeni są o czytelne wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie:
 
Szkolenie 23 stycznia w Krakowie do dnia 16 stycznia 2019 r.
Szkolenie 24 stycznia w Katowicach do dnia 17 stycznia 2019 r.
 
Karty zgloszenia prosimy przesłać:
pocztą na adres: Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o. os. Słoneczne 3 31-956 Kraków,
faksem na nr: (12) 644 82 04
e-mail: szkolenia@fkbad.pl lub fkbad@fkbad.pl
 
Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.