Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ
BIURA AUDYTORSKIEGO „FK-BAD” SP. Z O.O. W KRAKOWIE

I. Organizator

 1. Szkolenia organizuje Biuro Audytorskie „Fk-Bad” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy os. Słonecznym 3, 31-956 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075491, REGON 351563346, NIP 6782681654 zwane dalej Organizatorem.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronach z ogłoszeniami szkoleń w witrynie www.fkbad.pl, drogą faksową na nr 12/ 644-82-04 lub pocztą elektroniczną na adres fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.
 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa oraz Polityki Prywatności.
 3. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia na szkolenie w ciągu 24h od otrzymania zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z zapisaniem się na szkolenie.

III. Opłaty za szkolenia

 1. Aktualne ceny zawsze podane są na stronach dotyczących poszczególnych szkoleń. Organizator ma prawo do stosowania indywidualnych rabatów.
 2. Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry na podstawie kart zgłoszeń. Tylko opłacone w przewidzianym terminie dla każdego z poszczególnych szkoleń, uczestnictwo uważa się za w pełni zarezerwowane. Faktury VAT wydawane są na szkoleniach wraz z zaświadczeniami dla uczestników szkolenia.
 3. Dane do przelewu: Biuro Audytorskie „Fk-Bad” Sp. z o.o. w Krakowie, os. Słoneczne 3, 31-956 Kraków, numer rachunku: Alior Bank S.A. z/s w Warszawie 52 2490 0005 0000 4530 4696 2569.
 4. W tytule przelewu należy podać: termin szkolenia oraz imię i nazwisko osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu.

IV. Fakturowanie

 1. Wysłanie zgłoszenia upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT.
 2. Faktura zostanie wystawiona w wersji papierowej i wręczona uczestnikowi na szkoleniu.
 3. Faktury korekty, duplikaty faktur – Organizator wystawia w wersji elektronicznej w formacie PDF i wysyła je odbiorcy na email wskazany w karcie zgłoszenia zwierającej zgodę Uczestnika na taką formę komunikacji.

V. Odwołanie szkolenia

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie odbyło się w wyznaczonym miejscu i terminie, jednakże zachowuje prawo do odwołania szkolenia nawet na 2 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych nagłych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub informacji telefonicznej. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia lub zostaje przepisany na następny termin szkolenia (decyzja Uczestnika).

VI. Rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika

 1. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić tylko w terminie przewidzianym indywidualnie dla każdego szkolenia zamieszczonego w ofercie szkoleń. Jeżeli uczestnik dokonał przedpłaty otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia.
 2. Rezygnacja po terminie dopuszczalnym w ofercie szkolenia wiąże się z pokryciem 25 % kosztów szkolenia.
 3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu przez osobę zgłoszoną Uczestnik może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w szkoleniu z jego ramienia.
 4. W przypadku zdarzeń losowych i innych niespodziewanych wypadków istnieje możliwość przeniesienia uczestnictwa na inny termin. Każdy z takich przypadków powinien być indywidualnie ustalony z Organizatorem.

VII. Dane osobowe

 1. Wysłanie zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016, poz. 922.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (np. przesłanie materiałów ze szkoleń w wersji elektronicznej).
 3. Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia oraz na przesyłanie im informacji handlowych wyłącznie dotyczących organizowanych szkoleń. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Audytorskie „Fk-Bad” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy os. Słonecznym 3, 31-956 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075491, REGON 351563346, NIP 6782681654, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”
  „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Biura Audytorskiego „Fk-Bad” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy os. Słonecznym 3, 31-956 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000075491, REGON 351563346, NIP 6782681654”

VIII. Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.
 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

IX. Odpowiedzialność

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub w sposób źle zrozumiany.